گزارش تصویری نشست «در باب حرف مفت»

چهارشنبه 29 آذر 1396
کد مطلب: 11635
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احم