تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : سه شنبه 29 مهر 1399 کد مطلب:22690
گروه: اخبار شهر کتاب

چکیده‌ی رساله‌های برگزیده‌ی ششمین دوره‌ی جایزه‌ی دکتر داوری‌اردکانی

چکیده‌ی رساله‌های برگزیده‌ی ششمین دوره‌ی جایزه‌ی دکتر داوری‌اردکانی

چکیده‌ی رساله‌ی «بررسی و تحلیل خودفهمی در پدیدارشناسی هرمنوتیکی هیدگر و ریکور» نوشته‌ی دکتر اکرم برکاتی:

 

 

چکیده‌ی رساله‌ی «نقد دیالکتیک در فلسفه‌ی هگل از منظر فلسفه‌ی ادبی در اندیشه‌ی کیر‌کگور» نوشته‌ی دکتر محمدهادی حاجی‌بیگلو

 

http://www.bookcity.org/detail/22690