آخرین مطالب مربوط به میثم سفیدخوش

دیالکتیک چهاروجهی در منطق نظام ینا

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «منطق»

گزارش تصویری نشست «منطق»

۱۹ آذر ۱۳۹۸

رمانتیسم سیاسی

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «رمانتیسم آلمانی»

گزارش تصویری نشست «رمانتیسم آلمانی»

۲۶ شهریور ۱۳۹۸

خاستگاه الهیاتی مدرنیته

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «ریشه‌های الهیاتی مدرنیته»

گزارش تصویری نشست «ریشه‌های الهیاتی مدرنیته»

۱۵ مرداد ۱۳۹۸

ترسیم چشم‌اندازی متکثر و اهل مدارا از دین

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «فلسفه‌ی قاره‌ای و فلسفه‌ی دین»

گزارش تصویری نشست «فلسفه قاره‌ای و فلسفه دین»

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

رمانتیسیسیم جریانی رو به آینده

نخستین جلسه از دوره‌ی «فلسفه و ادبیات رمانتیک آلمانی» با تدریس میثم سفیدخوش در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

فلسفه و ادبیات رمانتیک آلمانی (۱)

استاد: دکتر میثم سفیدخوش

گزارش تصویری نشست نقد و بررسی کتاب «بنیاد آموزه فراگیر دانش»

نشست نقد و بررسی کتاب «بنیاد آموزه فراگیر دانش» ۵ مرداد با حضور محمدرضا بهشتی، میثم سفیدخوش و سید مسعود حسینی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

گزارش تصویری نشست نقد و بررسی کتاب «هگل و پدیدارشناسی روح»

نشست نقد و بررسی کتاب «هگل و پدیدارشناسی روح» ۲۹ اردیبهشت یا حضور محمدمهدی اردبیلی، میثم سفیدخوش، سیدمسعود حسینی و علی‌اصغر محمدخانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

گزارش تصویری نشست نقد و بررسی کتاب «آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل»

نشست نقد و بررسی کتاب «آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل» ۱۹ فروردین با حضور علی‌اصغر مصلح، محمدمهدی اردبیلی و میثم سفیدخوش در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST