گزارش تصویری نشست «عصری با گلرخسار»

 

با حضور:
دکتر محمدجعفر یاحقی
دکتر مریم مشرف
دکتر ابراهیم خدایار

 

 

 

 

چهارشنبه 3 مرداد 1397
کد مطلب: 14135
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید ا